Diensten

Wat de aanleiding en het doel van het bodemonderzoek ook is, wij kunnen al het veldwerk uitvoeren. We zijn bedreven in het boren en bemonsteren voor geotechnisch, geohydrologisch, waterbodem, milieukundig en archeologisch onderzoek. Soms gaat het om een combinatie van de verschillende typen bodemonderzoek.

MILIEUKUNDIG

Bij een groot deel van onze projecten gaat het om milieukundig bodemonderzoek. Wij nemen grond en grondwatermonsters, zodat onderzocht kan worden of de bodem en/of het grondwater verontreinigd is en in welke mate.

Het vaststellen van de kwaliteit van de bodem door milieutechnisch onderzoek is onder andere essentieel voor het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning, bodemsanering en het hergebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen en het verbeteren van de waterkwaliteit.

GEOTECHNIEK

Om inzicht te krijgen in de eigenschappen van de bodem doen wij geotechnisch onderzoek. Vaak bestaat dit uit een combinatie van geotechnische boringen en sonderingen. Per halve meter of per bodemsoort nemen we geroerde en ongeroerde grondmonsters voor het laboratoriumonderzoek. We plaatsen peilbuizen om de grondwaterstand en waterspanning te kunnen meten.

Met de resultaten uit het geotechnisch bodemonderzoek kunnen processen in de grond worden begrepen en voorspelt. Kennis van de staat en opbouw van de bodem is onder andere belangrijk bij voorbereiding van de bouw en het plaatsen van funderingen, grondconstructies als dijken en maaiveldophogingen en ontgravingen.

ARCHEOLOGIE

Met ons archeologisch veldonderzoek ondersteunen we archeologen om de archeologische waarde van de grond te bepalen. Afhankelijk van het vooronderzoek en de ondergrond doen wij handboringen of werken wij met onze geavanceerde techniek.

Ter bescherming van cultureel erfgoed is archeologisch onderzoek verplicht gebieden waar de kans groot is dat archeologische resten aanwezig zijn. Aan de hand hiervan wordt bepaald of en in welke mate uitvoeren van bodemverstorende activiteiten is toegestaan.

GEOHYDROLOGIE

Tijdens het geohydrologisch onderzoek wordt de bodemopbouw, de waterdoorlatende eigenschappen van de bodem en de stroming van het grondwater inzichtelijk. Om de grondwaterstand of stijghoogte nauwkeurig te meten en het grondwater te monitoren plaatsen wij peilbuizen op verschillende niveaus.

Kennis over grondwaterhydrologie is nodig bij overlast van (grond)water of om overlast te voorkomen. De metingen zijn belangrijk voor het bepalen van de juiste maatregelen, zoals waterstandsverlagingen (bronbemalingen), drainage of infiltratie.

WATERBODEM

Alle waterbodem die naar boven wordt gehaald, moet vooraf onderzocht worden op verontreinigingen. Vele wateren in Nederland zijn al door ons onderzocht. Door het bemonsteren van waterbodems van rivieren, zeeën, kanalen en havens brengen we de kwaliteit en kwantiteit van het sediment en het slip van de waterbodem in kaart.

Voor waterbodemonderzoek beschikken we, naast onze standaard booruitrusting, over de volgende tools: Vibrocorer, Boxcorer, Van Veenhapper, Valbom, Zuigerboor en Multisampler. Onze met 06-GPS satelliettechnieken uitgeruste boten zorgen voor een nauwkeurige meting van de monsternamepunten.

Een waterbodemonderzoek is onder andere essentieel bij het verbeteren van de waterkwaliteit, het aanvragen van een bouw- en milieuvergunning, het opstellen van een baggerplan en het op diepte houden van watergangen.

WERKZAAMHEDEN BINNEN VAKGEBIEDEN

Binnen onze expertisegebieden voeren wij uiteenlopende werkzaamheden uit.

 • Bodembemonstering
 • Grondwaterbemonstering
 • Waterbodembemonstering
 • Waterbemonstering
 • Oppervlaktewaterbemonstering
 • Bodemgasbemonstering
 • Bemonstering bodemlucht
 • Bemonstering voor mineraalonderzoek
 • Bemonstering voor asbestonderzoek
 • Bemonstering voor onderzoek bodemverontreiniging
 • Installatie van peilbuizen
 • Installatie van extractieputten
 • Installatie van vacuümbronnen en vacuümputten
 • Installatie van thermische installaties
 • Installatie van grondwaterbewakingsnetwerken

 

 • Installatie grondwatermeetnetten
 • Installatie en uitlezen datalogger
 • Verzamelen gegevens grondwaterbewakingsnetwerken
 • Bodeminjectie
 • Damonderzoek
 • Surveymetingen
 • Micropalen
 • Cone Penetration Test (CPT)
 • Statische diepsonderingen (10t/20t)
 • Pressiometerproeven
 • Pompproeven
 • Partijbemonstering
 • Sorbisense
 • XRF-metingen
 • MIP-metingen